24805_63232_4640

[Myanmar] Tổ chức lễ đặt tay cầu nguyện trong nhóm tại Myanmar

Nhóm và Christmas Myanmar 2016 tối ngày cuối cùng 16 tháng 11, tại MCC đã có 4 tôi tớ ở nhóm đặt tay cầu nguyện. Mục sư O.S.Park cùng các tôi tớ Đông Nam Á và những người tham gia nhóm cùng giáo sĩ  Nosaidi Hội thánh Mijina, giáo sĩ Bayanan Hội thánh Bi, anh em Sobabiru Hội thánh Gently và […]

Read more
24797_63105_3345

[Myanmar] Khơi dậy ngọn lửa của Tin lành bởi nhóm tại Myanmar 2016

  “Mingalaba?” là “Xin chào” của người Myanmar. Tại Myanmar, đất nước có tấm lòng trong sạch đã bắt đầu có nhóm và Christmas Myanmar 2016. Ngày 14 tháng 11 năm 2016, ngày đầu tiên của nhóm và Christmas Myanmar, buổi sáng và chiều tại giảng đường MCC (Myanmar Convention Center) lần hai workshop các tôi tớ được tổ chức. […]

Read more
24755_62573_1042

[Ấn Độ] Tin lành bao phủ đất Ấn Độ

Nhóm các tôi tớ những người làm việc lớn của Tin lành Lễ xuất bản ‘Truyền giảng thế giới tấm lòng ở Ấn Độ’ Chúa Jesus Christsinh ra ở mảnh đất Hindu, ‘Christmas Cantata’ Sau ngày 3, ngày 4 mục sư O.S. Park  đã bắt đầu lịch trình bận rộn đến thăm Hyderabad, Ấn Độ. 500 tôi tớ được giảng […]

Read more
24746_62402_2350

[Busan] Bây giờ không phải ao Bê-tết-đa mà là nhìn vào Chúa Jesus!

  Từ ngày 30 tháng 10 (chủ nhật) tại Busan mục sư O.S. Park được mời đến Hội thảo Kinh thánh đến ngày cuối cùng ngày 2 tháng 11. Hàng năm Chúa đều cho Hội thảo Kinh thánh ở địa điểm tốt nhất tại Bexco Auditorium và mỗi thời gian nghe Ngôi lời các tín đồ khu vực Busan nghe […]

Read more
24719_62242_102

[Busan] Vì tự mình không có khả năng nên sự chúc phước của sự tha thứ tội lỗi đã được chuẩn bị

  Mục sư O.S. Park và đoàn ca Gra được mời đến Hội thảo Kinh thánh tại Daejeon, Seoul và sau đó là Busan vào ngày 30 tháng 10. Trong một thời gian lâu cầu nguyện và truyền giảng thì các tín đồ chuẩn bị cho Hội thảo Kinh thánh khu vực Busan đã đến toà nhà Bexco với tấm […]

Read more