24322_57216_231

“Hãy khởi đuổi theo nó; quả thật ngươi sẽ theo kịp, và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt”

Trong Kinh Thánh nhìn tất cả những việc Đức Chúa Trời làm đều có “SỰ THAY ĐỔI”. Từ sự tối tăm chuyển qua sự sáng láng, từ sự tuyệt vọng có thể chuyển qua sự hy vọng, từ sự yếu đuối chuyển qua sự vững mạnh, Chúa luôn luôn ở đó và làm việc. Cũng giống như người con trai […]

Read more