[Ngôi lời năm mới]“và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem”

Đón năm 2019, ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là vô cùng lớn lao. Khi tôi đọc Kinh thánh, trong Cộng vụ các sứ đồ 8 kể về việc Phi-líp đi rao giảng tại Sa-ma-ri. Công vụ các sứ đồ 7 nói về việc Ê-tiên chết. Sau khi Ê-tiên chết, hội thánh Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. […]

Read more