Ý muốn của Đức Chúa Trời

0
22

1 tê sa lo ni ca 4:3 – Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,

Mỗi giám đốc đều có ý mình. Còn trong Kinh Thánh có ý của Đức Chúa Trời . việc chúng ta được nên thánh thì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tấm lòng của chúng ta có thể được biểu hiện. Nếu chưa nhận sự cứu rỗi thì tấm lòng sẽ như thế nào ?

Do adam và eva mà tất cả đã trở thành tội nhân. Không liên quan đến việc làm điều thiện. Làm gì cũng thành tội nhân. Lý do chỉ duy nhất. Adam là người bỏ ngôi lời của Chúa nên tất cả trở thành tội nhân.

Xuất 12 – Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự.

Sachari3:9 – Vì nầy, hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-sua chỉ một hòn mà có bảy con mắt. Nầy, ta sẽ chạm trổ nó, và ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất nầy trong một ngày, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

Trong 1 ngày kết thúc mọi tội lỗi . trong thời kỳ tân ước Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Jesus sinhrar trên thế gian. Có việc quan trọng nhất là Đức Chúa Jesus đã gặp Giăng. Đại diện cho loài người. Giăng gặp Đức Chúa Jesus. Đã đặt tay trên Đức Chúa Jesus, như video đã xem. Ở đây là Giăng đại diện cho loài người tất cả tội lỗi của thế gian chuyển hết lên Đức Chúa Jesus. Con cừu mang tội lỗi thì phải chết. Đức Chúa Jesus vì tội lỗi đó mà chết.

Giăng 1:29 -Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.

Đây là chiên con của Đức Chúa Trời để rửa được tội lỗi đó nên Đức Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên cây thập giá. Khi bị đóng đinh. Đức Chúa Jesus đã nói.

Giăng 19:30 – Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.

Những gì Đức Chúa Trời muốn Đức Chúa Jesus làm trọn. Rửa sạch tội lỗi của cả thế gian. Tội lỗi không còn 1 chút nào. Khi con người suy nghĩ có tôi . chân lý nói không còn nữa. Con người nhìn nhau có lỗi. Còn Đức Chúa Trời nhìn là không có. Người không tin vào chân lý sẽ xuống địa ngục. Chân lý là tội lỗi không còn nữa.

Mathio 27:50 – Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. 51 – Và nầy, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra

Đức Chúa Jesus đã hoàn thành việc đó. Bất cứ ai có thể đi qua bức màn đó. Con người ta suy nghĩ có hiện tại. Chúa nói từ đầu đến cuối thế gian. Nhưng đối với Chúa đã rửa mọi tội lỗi cho đến cuối thế gian. Đã tận cùng rồi.

Roma 4:25 – Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.

Nơi trên trời có nơi bôi huyết của chúng ta. Đức Chúa Jesus xóa hết. Đức Chúa Trời , Đức Chúa Jesus biết và Chúa phục sinh và nói cho nhiều người biết. Nơi cho các môn đồ con không có tội. Tin thì tấm lòng thành công bình.