Giô suê chương 9 – Sự khôn ngoan của dân Ga ba ôn

0
18
 1. Trong Kinh Thánh có thể tìm kiếm lời Chúa, tự mình không thể biết mình là ai, Giô suê 9 câu 25 Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hãy đãi chúng tôi tùy ý ông cho là tốt lành và công bình. Dân Gabaon có tấm lòng hạ thấp, để xin ơn từ dân Y sơ ra el
 2. 1 Khi hay được việc nầy, hết thảy các vua ở bên nầy sông Giô-đanh, hoặc ở trong núi, dưới đồng bằng, hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Li-ban, tức là các vua dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, 2 đều rập một ý hiệp với nhau đặng giao chiến với Giô-suê và Y-sơ-ra-ên.
  3 Khi dân Ga-ba-ôn đã hay điều Giô-suê làm cho Giê-ri-cô và A-hi, 4 bèn tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình, và bầu chứa rượu cũ rách vá lại, 
  Khi đọc phần này, dân Gabaon không biết trước kia có được gọi là khôn ngoan hay không, nhưng dân Gabaon biết trước dân Y sơ ra el đã đánh bại Ahi, thành Rê ri cô vững chắc và kiên cố mà Y sơ ra el đánh được, nhìn được điều đó, có suy nghĩ sao đánh được thành đó, khi biết điều đó thì
   4 bèn tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình, và bầu chứa rượu cũ rách vá lại,
  như Gia cốp và Ê sau, Gia cốp có thể nghe lời và nhận phước. Khi đọc tiếp, mình từ xứ xa đến, dân Y sơ ra el rất thương hại họ
  12 Kìa, bánh của chúng tôi: ngày chúng tôi ra khỏi nhà đặng đi đến các ông, chúng tôi lấy nó đem theo làm lương thực vẫn nóng hổi, mà ngày nay đã khô và bể vụn. 13 Những bầu rượu nầy chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh, kìa nay đã rách; còn quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn, bởi vì đi đường xa. 14 Người Y-sơ-ra-ên bèn nhậm lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. 15 Giô-suê lập hòa cùng chúng nó, và kết ước cho chúng nó sống; rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó.
  Trong dân Y sơ ra el không cầu hỏi Chúa, mà chỉ nhận thôi, đến câu 16 biết dân Gabaon lừa mình thì không làm gì được, khi Eessau trở về mới biết sự chúc phước đã được chuyển rồi.
  27 Trong ngày đó, người cắt chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại trong nơi Ngài chọn lựa: ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay.
  chúng ta được ơn, như lập một giao ước thương xót, không có cách nào rủa xả được, rồi có việc đốn củi sách nước trong nhà Đức Giê hô va.
 3. 3 Khi dân Ga-ba-ôn đã hay điều Giô-suê làm cho Giê-ri-cô và A-hi, 4 bèn tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình, và bầu chứa rượu cũ rách vá lại, 
  Dân Gabaon đã thấy việc Chúa đã làm, thì họ thấy làm rất sợ hãi, nên dùng mưu kế để lừa dân Y sơ ra ên. họ có có con mắt nhìn Chúa làm việc cho dân Y sơ ra el, đến và không nói gì khác mà chỉ muốn lập giao ước,
   27 Trong ngày đó, người cắt chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại trong nơi Ngài chọn lựa: ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay.
  được đốn củi xách nước là ơn rất lớn của dân Ga ba ôn, họ đã lập giao ước cùng dân của Chúa, cùng dân của Chúa là dân i xơ ra el, Chúa gìn giữ và có phước, họ thấy những việc Chúa làm qua dân Ixorael, khi thấy sự chết thì chờ chết, họ suy nghĩ không chiến thắng được dân của Chúa. Dù mình không phải dân của Chúa, không xứng đáng được ơn này, qua Hội Thánh và tôi tớ, thấy được tấm lòng xấu xa dơ bẩn.
 4.  15 Giô-suê lập hòa cùng chúng nó, và kết ước cho chúng nó sống; rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó.
  16 Nhưng ba ngày sau khi đã lập giao ước cùng chúng nó, dân Y-sơ-ra-ên hay rằng các người nầy vốn lân cận mình, và ở tại giữa mình.
  Dân gabaon nghe tin dân Y sơ ra el chiếm các thành thì đến lập hòa, lời giao ước đã có xong rồi, dân này gần chỗ mình, rồi được phước, mọi điều ngài đã làm trong Edipto. Quần áo mới làm cho rách, và cứu mạng sống mình, mình là dân của Chúa, Chúa cho nghe lời Chúa.
 5. 24 Chúng nó bèn thưa cùng Giô-suê rằng: Ấy là điều kẻ tôi tớ ông có hay rõ ràng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã phán dặn Môi-se, tôi tớ Ngài, biểu ban toàn xứ cho các ông, và diệt hết thảy dân ở trước mặt mình: ấy vậy, chúng tôi vì cớ các ông lấy làm rất sợ hãi cho sự sống mình, nên mới làm như vậy.
  khi đọc phát hiện ra được ơn,
 6. 25 Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hãy đãi chúng tôi tùy ý ông cho là tốt lành và công bình. 26 Giô-suê bèn làm như người đã nói, và giải cứu chúng nó khỏi bị tay dân Y-sơ-ra-ên giết.
  Giô suê như Chúa Jesus, đứng trước luật pháp là tốt lành, Đức Chúa Jesus đã xuống thế gian, nghe về Tin Lành huyết của Chúa sjeus. Chúng ta lại sống ác trước Chúa, chúng ta không bị chết.