Nhóm chủ nhật tại Hàn Quốc

¾öÅÂÇö

Mathio 25 MSN

Matthew 25:14 Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Matthew 25:15 Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. Matthew 25:16 Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm […]

Read more