cover225x225

CHƯƠNG 6: SỰ CHUỘC TỘI ĐỜI ĐỜI

  Cho tới bây giờ, tôi đã nói về thái độ trong lòng của một người có thể nhận được sự tha-thứ tội-lỗi. Buổi sáng và buổi tối nay, tôi muốn nói cho các bạn một cách đặc biệt là làm sao mà tội-lỗi của chúng ta có thể thật sự và hoàn toàn được chuộc lại. Những điều được […]

Read more
cover225x225

CHƯƠNG 5: QUAN TỬU-CHÁNH và QUAN THƯỢNG-THIỆN

  Chúng ta hãy bắt đầu bằng đọc vài câu Kinh Thánh. Chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh Sáng-thế ký đoạn 40 từ câu 1 đến câu 23. “Mấy việc nầy qua rồi, xảy có quan tửu-chánh và quan thượng-thiện của vua Ê-díp-tô phạm đến chúa mình. Pha-ra-ôn nổi giận cùng hai quan mình, là tửu-chánh và thượng-thiện, bèn đem […]

Read more
cover225x225

CHƯƠNG 4: NGƯỜI BỊ BỆNH ĐÃ ĐƯỢC 38 NĂM

  Chúng ta sẽ bắt đầu bằng đọc vài câu Kinh Thánh. Chúng ta đọc Kinh Thánh Giăng đoạn 5 từ câu 1. “Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm […]

Read more
cover225x225

CHƯƠNG 3: NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ BẮT ĐANG KHI PHẠM TỘI TÀ DÂM

  Tối nay chúng ta mở Kinh Thánh Giăng đoạn 8. Tôi sẽ đọc cho các bạn nghe từ câu 1. “Đức Chúa Jêsus lên trên núi Ô-li-ve. Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền-thờ; cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn […]

Read more
cover225x225

CHƯƠNG 2: GIA-CỐP VÀ Ê-SAU

GIA-CỐP và Ê-SAU Trước hết chúng ta đọc Kinh Thánh. Tôi sẽ đọc Kinh Thánh Sáng-thế ký đoạn 27 từ câu 1. “Bởi Y-sác đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Ê-sau, con trưởng-nam, mà rằng: Hỡi con! Ê-sau thưa rằng: Có con đây. Người bèn nói rằng: Nầy, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào […]

Read more
cover225x225

CHƯƠNG 1: BỐN NGƯỜI PHUNG

BỐN NGƯỜI PHUNG Trước hết xin đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh Cựu-ước II Các vua 7:1. “Ê-li-sê bèn nói rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngày mai, tại giờ nầy, nơi cửa thành Sa-ma-ri, một đấu bột lọc sẽ bán một siếc-lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một siếc-lơ. Quan-cai nâng đỡ […]

Read more