Take a fresh look at your lifestyle.

[Daedeok] Món quà vĩnh cửu mà Chúa dành cho chúng tôi

398

Những người tham gia nới lỏng cơ thể bằng bài tập buổi sáng

Người tham gia đang đọc sách ‘Cửa hàng tấm lòng’

Ngày thứ ba được làm đầy bởi Ngôi lời của Chúa.

Mục sư Kim Kiseong giảng Ngôi lời ở lớp Tin lành

Rất nhiều người tham gia của trại 2 tham gia vào lớp Tin lành và nghe Tin lành

Giống như những người ở ở thế kỷ thứ 3 gặp những người ở thế kỷ thứ 4 thì không thể hiểu được lối suy nghĩ của họ thì con người chúng ta không thể hiểu được những kế hoạch mà Chúa đã lập sẵn rồi.

Bởi huyết của Chúa mà Chúa đã làm ra chúng ta thánh khiết và trọn vẹn. Bởi vì chúng ta không hiểu được thế giới của Chúa nên Chúa mới làm trước mọi việc và cho chúng ta nhìn thấy vào sau này.

Những người tham gia sẽ được đến Thiên đàng đời đời

Với Tin lành đến cùng đất và với Chúa đến ngày cuối cùng!

Đọc Ga-la-ti 2:20 vào thời gian nào?

Suy nghĩ của tôi khác với suy nghĩ của Chúa.

Tôi đã bị chết cùng với Đấng Christ trên cây thập tự nhưng khi tôi nhìn thì giống như là vẫn sống như trước và sống không liên quan đến Chúa nhưng nếu nhìn vào thời gian của Chúa thì tôi đã chết cùng Đấng Christ rồi. Trong thời gian của Chúa chúngta đã được trọn vẹn đời đời và Chúa đã làm ra chúng ta là người trọn vẹn, không bị lung lay trong Tin Lành.

Thời gian hát Thánh ca để làm mở lòng trước khi nghe Ngôi lời

Chúa đã làm chúng ta công bình và nên thánh

Nếu nhận được Ngôi lời này thì sẽ không sống vì bản thân nữa mà giống như Nô-ê đi theo Ngôi lời làm một con thuyền lớn trên thế gian này nhưng thế gian này không quan tâm và trở thành người được sống đời đời. Đó chính là tín đồ.

Thời gian thông công riêng sau khi nghe Ngôi lời

Nếu chúng ta ở trong Ngôi lời đó thì sống không còn vì bản thân nữa và khi đi vào tấm lòng của Chúa và ở trong đó thì sẽ kinh nghiệm được thế giới niềm vui.

Gặp nhau trong lễ tiệc thánh và nhớ về Chúa Jesus đã đổ huyết để rửa tội.

Comments are closed.