Take a fresh look at your lifestyle.

[Làm chứng] khi nói ra

518

Tôi muốn nói về việc tôi học Kinh Thánh. Khi nói với gia đình đấy như là việc rất khó khăn nên tôi thông công với tôi tớ Chúa.
Tôi tớ Chúa nói hãy nói ra, vấn đề sẽ nhẹ nhàng. Sống như vậy được ơn.

Jn 13:2 Ðương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn),

Comments are closed.